A Szellemkép Szabadiskola, 1994, ill. a Szellemkép Film – és Fotóművészeti Alapítvány 2006 óta működik. (továbbiakban Szellemkép). Ez alatt a 24 év alatt számos változást értünk meg, most épp az EU adatvédelmi rendelkezései kapcsolódnak tevékenységünk működéséhez. Iskolánk tiszteletben tartja az érdeklődők és az oktatásban résztvevők személyhez fűződő jogait. A most életbe lépő újabb szabályozók miatt elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Szellemkép hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve az intézményben kifüggesztve is elérhető.

A Szellemkép mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) szerint jár el. Mint szolgáltató és adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak. A Szellemkép fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikorI megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt az alapítvány által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről, célja a Szellemképhez tartozó tevékenységekkel kapcsolatos résztvevők, érdeklődők, látogatók adatainak nyilvántartására és adatkezelésére vonatkozó rendelkezések, és az azokról történő tájékoztatás. Beleértve az általa működtetett honlapok és Facebook oldalak illetve zárt és nyitott csoportok kezelését, a beiratkozók képzéshez tartozó személyes adatait, az érdeklődők, rendezvényeken regisztrálók adatait is. A beiratkozással, a nyílt napra vagy egyéb eseményre történő jelentkezéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás, a nyílt nap illetve az esemény során Önről a Szellemkép képfelvételeket készítsen és azokat oktatási anyagai és reklámanyagai részeként ellenszolgáltatás nélkül, határozatlan ideig, területi korlátozás nélkül, tetszőleges módon (így különösen internetes reklámokban, nyomtatott médiában, egyéb reklámanyagokon) felhasználja, nyilvánosságra hozza és tetszőleges példányszámban terjessze többek között a szellemkep.hu, a szellemkeponline.hu, szellemkeptabor.hu a facebook.com/szellemkép szabadiskola faceboook oldalain megjelentesse.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

A Szellemkép a kezdetektől fogva kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi szolgáltatásra vonatkozik (ideértve az online vagy egyéb felületen vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat).

Az adatvédelmi nyilatkozat, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény); figyelembevételével a hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra.

Az adatkezelés célja: az iskola hallgatóival, érdeklődőkkel és az oktatás illetve a regisztrációhoz kötött rendezvényeken résztvevőkkel való kapcsolattartás tájékoztatás céljából, a felhasználó azonosítása, elektronikus levelek küldése, fb csoportok létrehozása. A beiratkozáskor adott írásbeli nyilatkozat értelmében az iskola elektronikus felületein, nyomdai kiadványain szabadon felhasználásra kerülnek a hallgatók, résztvevők szerzői fotográfiái, az azokhoz kapcsolódó szerzői adatok, illetve a résztvevőkről készült fotók, videók. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Programjainkra, pályázatainkra feliratkozó egyéb érdeklődők, pályázók esetében a kapcsolattartás és tájékoztatás miatt név, email cím, telefonszám megadása indokolt. Ilyenkor az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai
A Szellemkép a személyes adatokat bizalmas adatnak minősíti és ekként kezeli. Azoknak a munkavállalóknak, akik munkaköri feladataik teljesítése során személyes adatot kezelnek, a Szellemkép a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Szellemkép jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
A Szellemkép a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A Szellemkép vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Szellemkép érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön létre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag tájékoztatás céljából használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk! Adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetes, határozott beleegyezése után, illetve törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.
Internetes oldalaink nyitottak azokon, szabadon és név nélkül kereshet bárki. Az oldalaink látogatása név nélküli az ott rögzített adatok nem személyes jellegűek. optimalizálást, a rendszer biztonságának növelésért szolgálják, ( IP-cím, domain név böngésző típusa.) Ezen információkat 2 hétig tároljuk. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

Kezelt adatok köre: jelentkezők, érdeklődők, esetén név, e-mail cím, tel.szám beiratkozók esetében: név, email cím, lakcím, tel szám, legmagasabb végzettség okirat másolata, képzések okmányai, eredményei, az alapítvánnyal kapcsolatban készült fotográfiák és videofelvételek (oktatási, archiválási, népszerűsítési céllal) adatai.

Jelentkezésnél, beiratkozásnál, a törzslap kitöltésekor tároljuk személyes adatait: keresztnév, vezetéknév, állandó lakcím, legmagasabb iskolai végzettség, érettségi bizonyítvány sorszáma, születési hely és idő, anyja neve. telefonszám, e-mail cím, Ezek ismeretében véglegesítjük a jelentkezést. Az adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, de maximum a képzés befejezéséig és a weblap üzemeltetésének végéig kezeljük. Regisztrációhoz kötött általunk szervezett nyitott általában ingyenes eseményekre történő feliratkozásakor kapcsolattartás céljából nevét, e-mail címét kérjük el.

Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, tájékoztatás és a jelentkezés lebonyolításához használjuk fel.

A Szellemkép tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások esetében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése a jelentkező, érdeklődő önkéntes hozzájárulásával történik, célja a szolgáltatás biztosítása és a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglaltak kivételével a Szellemkép a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

A szolgáltatások igénybevételekor a jelentkező törzslapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szellemkép a kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a jelentkező beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
A kötelezően megadandó adatok jelentkező általi megadása a felnőttképzést folytató intézmény szolgáltatás igénybevételének feltétele. A törzslap és az adatvédelmi kitétel aláírásával a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a törzslap kitöltésekor megadott személyes adatait az iskola a szerződés létrejötte, illetve az oktatás befejezéséig és a kapcsolódó rendezvények teljesüléséig a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó erről másképp nem rendelkezik. Ilyen irányú kérés esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat törli. Az iskolából az érintett bármikor távozhat, a tanulmányok megszakítását ill. a kiiratkozást követően az alapítvány legkésőbb 10 napon belül törli az adatait. Ugyanakkor az általa készített fotográfiákat videofelvételeket, azok készítőjének nevét, a készítés időpontját, a készítéskor fennálló hallgatói státuszát az alapítvány archiválási célból megőrzi.
Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az iskola haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről. Befejezett képzések esetén a törzslap adatait, a hallgató nevét, email címét az általa készített fotográfiákat, videofelvételeket, azokhoz kapcsolódó szerzői adatokat készítőjének nevét, a készítés időpontját, a készítéskor fennálló hallgatói státuszát a tanulmányok befejezésekor elért szakmai minősítést, osztályzatait a Szellemkép archiválási célból megőrzi.

Panasz kezelés: Ha az érintett megítélése szerint az adatkezelő jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: szellemkep.hu@gmail.com
A fenti adatkezelési irányelvek és a Szellemképhez köthető adatok nyilvántartása az Eu szabályozás életbelépésétől datálható adatokra vonatkoznak.

Intézményünk Facebook oldalakon is elérhető. Az adatkezelés célja iskolánk weboldalán található vagy ahhoz kapcsolódó tartalmak naprakészebb tartalmak megosztása. A Facebook oldalak segítségével az érdeklődő tájékozódhat intézményünk legújabb eseményeiről és szolgáltatásairól.
A Szellemkép Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Cégünk híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
A Szellemkép Facebook oldalán fotókat és videókat is közzétesz a különböző eseményekről. A tömegfelvételek kivételével, iskolánk mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt, illetve arról beiratkozáskor általánosan írásban nyilatkozik. Személyes adatait a jelentkezéskor kérjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, az érdeklődő teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat.
Adatai munkatársaink számára a beiratkozáskor válnak hozzáférhetővé, és akkor kerülnek használatba amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, bármikor adathelyesbítést kérhet, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – és élhet adattörlési jogával az iskola elérhetőségén. Kérésére intézményünk tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

Az Adatvédelmi Törvény értelmében a számlázási és a könyvelési adatok kivételével joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.
Az érintett kérelmére a téves személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti. A személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben az érintett kéri, vagy annak kezelése jogellenes, az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. sz.) bejelentést tehet.

 

Figyelmébe ajánljuk az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdését, miszerint: „Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.
A Szellemkép az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Abban az esetben, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, mentesül a felelősség alól. Nem kell megtéríteni a kárt amennyiben a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, azt nem köteles megtéríteni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Kapcsolat
A személyes adatok feldolgozásáért Fuchs Lehel kuratóriumi elnök, igazgató felel. A társaság székhelye a következő: 1072 Budapest Dob u.20. II.25.
Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a szellemkep@gmail.com e-mail címen.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Szellemkép Alapítvány 1072 Budapest Dob u.20. II.25. Telefon: +36 (70) 637 4953
E-mail: szellemkep@gmail.com Weboldal: www.szellemkep.hu